Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης - Cozytouch

Τα THERMOR, ATLANTIC και EDESA είναι εμπορικά σήματα της GROUPE ATLANTIC.

Η χρήση της εφαρμογής COZYTOUCH ("η Εφαρμογή") διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ("ο Χρήστης") που αποκτά πρόσβαση στην Εφαρμογή και στο περιεχόμενό της για οποιονδήποτε λόγο δεσμεύεται αυτόματα, πλήρως και ανεπιφύλακτα από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η απλή πλοήγηση ή χρήση της Εφαρμογής συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η GROUPE ATLANTIC, η οποία παρέχει την Εφαρμογή, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που θα τεθούν σε απευθείας σύνδεση.

Η πρόσβαση στην Εφαρμογή μπορεί να διακοπεί, να ανασταλεί ή να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση για λόγους συντήρησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση μετά από οποιαδήποτε διακοπή ή αναστολή ή αλλαγή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά μας μέλημα.

Καθώς η Εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τα προϊόντα GROUPE ATLANTIC μέσω των κινητών τους συσκευών, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν επίσης τις πληροφορίες που συλλέγει και φιλοξενεί η GROUPE ATLANTIC και εξηγούν τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ως αποτέλεσμα της χρήσης της Εφαρμογής.

Υπεύθυνος Εκδότης

Σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, η παρούσα Εφαρμογή παρέχεται από:

Atlantic Société Française de Développement Thermique

Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών: RCS La Roche Sur Yon 562 053 173

44 boulevard des Etats-Unis, 85 000 La Roche Sur Yon, Γαλλία

 

Στο εξής αναφέρεται ως "GROUPE ATLANTIC".

Η GROUPE ATLANTIC είναι επίσης ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και καθορίζει για ποιο σκοπό και πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επαγρύπνηση και προσωπική ασφάλεια

ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΌΤΗΤΆ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ, Η GROUPE ATLANTIC ΣΥΝΙΣΤΆ ΝΑ ΚΡΑΤΆΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ ΠΡΌΣΒΑΣΉΣ ΣΑΣ ΑΠΟΛΎΤΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΈΝΑΝ ΚΩΔΙΚΌ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΔΎΣΚΟΛΟ ΝΑ ΜΑΝΤΈΨΕΤΕ (ΓΙΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ, ΈΝΑΝ ΚΩΔΙΚΌ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΤΌΣΟ ΓΡΆΜΜΑΤΑ ΌΣΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΎΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΙΆΖΕΙ ΚΑΘΌΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΧΡΉΣΤΗ ΣΑΣ). Η GROUPE ATLANTIC ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΙ ΠΟΤΈ ΜΑΖΊ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΤΉΣΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ ΠΡΌΣΒΑΣΉΣ ΣΑΣ.

Οι ευθύνες, οι δηλώσεις, οι συμφωνίες και η συγκατάθεσή σας

Κάθε χρήστης της εφαρμογής:

 • αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά τη διάρκεια της χρήσης της Εφαρμογής,
 • είναι πλήρως υπεύθυνος για τον έλεγχο των πληροφοριών που δίνει στην Αίτηση,
 • είναι πλήρως υπεύθυνη για τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες, οποιασδήποτε φύσης, της χρήσης της Εφαρμογής.

Κάθε χρήστης απαλλάσσει την GROUPE ATLANTIC από όλες τις καταγγελίες, αξιώσεις, αγωγές ή/και απαιτήσεις στις οποίες μπορεί να υποβληθεί η GROUPE ATLANTIC λόγω της παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων γενικών όρων και δεσμεύεται να αποζημιώσει την GROUPE ATLANTIC για κάθε ζημία που μπορεί να υποστεί και να καταβάλει όλα τα έξοδα, τις δαπάνες ή/και τις κυρώσεις που μπορεί να υποστεί ως αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων της.

Ο Χρήστης ενημερώνεται και αποδέχεται ότι, σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων ή παράβασης των ισχυόντων νόμων και κανονισμών, η GROUPE ATLANTIC διατηρεί το δικαίωμα:

 • να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβαση του Χρήστη στην Εφαρμογή,
 • να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια,
 • κατά περίπτωση, να ειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές, να συνεργάζεται μαζί τους και να τους παρέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον εντοπισμό και την τιμωρία παράνομων ή παράνομων δραστηριοτήτων,
 • να διαγράψει τον λογαριασμό του COZYTOUCH εάν ο χρήστης εγκαταλείψει το σπίτι με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο λογαριασμός.

Απαγορευμένες ενέργειες και συμπεριφορές

Απαγορεύεται η πρόσβαση ή η απόπειρα πρόσβασης στο λογαριασμό άλλου Χρήστη. Ομοίως, απαγορεύεται το άνοιγμα λογαριασμού COZYTOUCH για ένα σπίτι στο οποίο δεν κατοικείτε, εφόσον θα είχατε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τρίτων.

Απαγορεύεται η χρήση της Εφαρμογής κατά τρόπο που παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ιδίως τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην GROUPE ATLANTIC ή σε τρίτους ή που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δικαίωμα τρίτου.

Απαγορεύεται η παραβίαση ή η απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας της Εφαρμογής, η δοκιμή της τεχνικής ευπάθειας της Εφαρμογής ή η απόπειρα διακοπής της πρόσβασης στην Εφαρμογή ή στις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Εφαρμογή.

Απαγορεύεται η χρήση λογισμικού που αποσκοπεί στην αλλαγή της εμφάνισης της Εφαρμογής.

Δικαιώματα, δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ευθύνες της εταιρείας

Η GROUPE ATLANTIC προσπαθεί να παρέχει όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες στην Αίτηση. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραλείψεις, ανακρίβειες και ελλείψεις της Αίτησης.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην Αίτηση είναι μόνο ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν. Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση δεν είναι εξαντλητικές. Δίνονται με την επιφύλαξη τυχόν αλλαγών που έχουν γίνει από τότε που τέθηκε στο διαδίκτυο.

Η GROUPE ATLANTIC δεν φέρει καμία ευθύνη για τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες, οποιασδήποτε φύσης, της χρήσης της Εφαρμογής. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα κατανάλωσης είναι μόνο εκτιμώμενα. Η GROUPE ATLANTIC δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ανακρίβεια αυτών των εκτιμήσεων.

Η GROUPE ATLANTIC δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση της εφαρμογής (σύνδεση στο Διαδίκτυο, τηλεφωνικά έξοδα κ.λπ.).

Η GROUPE ATLANTIC διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να κλείσει, να απαγορεύσει, να αλλάξει ή να διαγράψει το λογαριασμό ενός ή περισσότερων χρηστών και να περιορίσει ή/και να απαγορεύσει την πρόσβαση στην Εφαρμογή από έναν ή περισσότερους χρήστες.

Η GROUPE ATLANTIC δεν εγγυάται ότι η Εφαρμογή είναι απολύτως αποτελεσματική ή ασφαλής και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες, απώλειες ή άλλες συνέπειες που προκαλούνται από προβλήματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια της Εφαρμογής. Η GROUPE ATLANTIC δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα ή λόγο που μπορεί να αποδοθεί ή να μην αποδοθεί στην GROUPE ATLANTIC και που δυσχεραίνει την πλοήγηση στην Εφαρμογή, εμποδίζει πλήρως ή μερικώς την πρόσβαση στην Εφαρμογή ή επιτρέπει σε έναν ή περισσότερους κακόβουλους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες ή στους λογαριασμούς ενός ή περισσότερων χρηστών.

Η GROUPE ATLANTIC διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει προσωρινά ή μόνιμα την Εφαρμογή ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και δεν φέρει καμία ευθύνη για τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκαλούνται από το κλείσιμο της Εφαρμογής.

Πνευματική ιδιοκτησία

Τα σήματα, τα λογότυπα και τα σημεία της αίτησης προστατεύονται από τον γαλλικό κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Εφαρμογής για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη ρητή άδεια της GROUPE ATLANTIC.

Απαγορεύεται η χρήση του περιεχομένου της Εφαρμογής σε άλλο δικτυακό τόπο ή Intranet για οποιονδήποτε σκοπό ή λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της GROUPE ATLANTIC.

Ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Η GROUPE ATLANTIC συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του λογαριασμού πελάτη
 • Πληροφορίες από τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο λογαριασμό COZYTOUCH

Πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του λογαριασμού πελάτη

Όταν εγκαταστήσετε το COZYTOUCH στο tablet ή το smartphone σας, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • email,
 • ταχυδρομική διεύθυνση,
 • τις προδιαγραφές του σπιτιού σας (επιφάνεια, χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας κ.λπ.).

Αυτές οι πληροφορίες θα ενσωματωθούν στο προφίλ σας, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε εισάγει.

Οι πληροφορίες που εισάγονται έχουν δύο σκοπούς:

 • τη λειτουργία των λειτουργιών του COZYTOUCH, όπως για παράδειγμα την εμφάνιση δεδομένων σχετικά με τον καιρό ή την ποιότητα του αέρα στην πόλη σας,
 • την κατανόηση του περιβάλλοντος στο οποίο χρησιμοποιούνται τα προϊόντα της Edesa, της Atlantic και της Thermor, επιτρέποντάς μας να βελτιώσουμε τη θερμική τους απόδοση και τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής.

Πληροφορίες από τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο λογαριασμό Cozytouch

Οι διάφορες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο COZYTOUCH διαθέτουν λειτουργίες που συλλέγουν πληροφορίες όπως:

 • τη θερμοκρασία του σπιτιού σας,
 • την εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας,
 • τις ρυθμίσεις των συνδεδεμένων συσκευών (λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, σημεία ρύθμισης θερμοκρασίας, χρονοδιαγράμματα θέρμανσης κ.λπ.),
 • τα δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού από το κινητό σας τηλέφωνο.

 

Αυτές οι πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να δείτε, είναι απαραίτητες για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις διάφορες λειτουργίες του COZYTOUCH και να βελτιστοποιείτε τη θερμική σας άνεση, αποκτώντας πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες των συσκευών Edesa, Atlantic και Thermor.

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα ενεργοποιήσετε ή όχι ορισμένες λειτουργίες.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ως χρήστης των υπηρεσιών COZYTOUCH, έχετε το δικαίωμα:

 • να ζητήσετε τη διαγραφή των επεξεργασμένων δεδομένων που σας αφορούν από τα αρχεία μας. Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας να ξεχαστείτε και έχετε πρόσβαση σε μια περιοχή πελατών σε έναν ιστότοπο, η πρόσβαση αυτή θα ανασταλεί, καθώς η σύνδεσή σας θα διαγραφεί από τα αρχεία μας. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας όσο εκκρεμεί μια παραγγελία σας ή όσο υπάρχει διαφορά μεταξύ εσάς και εμάς ή, γενικότερα, όσο χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας για να εκτελέσουμε μια σύμβαση ή να εκπληρώσουμε μια από τις υποχρεώσεις μας,

 

 • να αντιταχθείτε στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν, όταν αυτά δεν είναι απολύτως απαραίτητα,
 • να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με εσάς και να τα λαμβάνετε σε κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή αναγνώσιμης από μηχανήματα,
 • να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων που σας αφορούν,
 • να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν - για παράδειγμα, αρνούμενοι οποιαδήποτε χρήση για σκοπούς προεκλογικής εκστρατείας.

Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν επικοινωνώντας μαζί μας:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@groupe-atlantic.com
 • Ταχυδρομικώς (μαζί με αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησής σας εάν ασκείτε τα δικαιώματά σας) στην ακόλουθη διεύθυνση:

GROUPE ATLANTIC

Υπόψιν του αρμόδιου για την προστασία των δεδομένων (DPO)

44 boulevard des Etats-Unis

85000 La Roche-sur-Yon

ΓΑΛΛΙΑ

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή και να ζητήσετε δικαστική προσφυγή, ιδίως εάν δεν έχουν ληφθεί μέτρα σχετικά με τα αιτήματά σας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας εντός ενός μηνός από την υποβολή τους.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα στο προφίλ σας θα διατηρηθούν μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού COZYTOUCH. Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού, αποθηκεύουμε μόνο τις πληροφορίες λειτουργίας από τα προϊόντα που έχουν συνδυαστεί με τη γέφυρα COZYTOUCH, γνωστές ως τεχνικές πληροφορίες.

Οι τεχνικές πληροφορίες ανωνυμοποιούνται και διατηρούνται επ' αόριστον προκειμένου (i) να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας όταν δημιουργείται ξανά ένας λογαριασμός χρησιμοποιώντας τον αριθμό της γέφυρας COZYTOUCH και (ii) να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία των συσκευών μας.

Πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την GROUPE ATLANTIC πραγματοποιείται σε κέντρα δεδομένων που φιλοξενούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εταιρείες ή εκτελούντες την επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η GROUPE ATLANTIC αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι οι παραλήπτες αυτοί συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η GROUPE ATLANTIC λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των προσωπικών (ή δυνητικά προσωπικών) δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις σχετικά με την ασφάλεια των υπηρεσιών μας και έχουμε θέσει σε εφαρμογή φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Οι πολιτικές ασφαλείας μας καλύπτουν τη διαχείριση της ασφάλειας για τις εσωτερικές λειτουργίες και τις υπηρεσίες μας. Αυτές οι πολιτικές διέπουν όλους τους τομείς της ασφάλειας που ισχύουν για τις υπηρεσίες και ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους της GROUPE ATLANTIC, καθώς και για τους παρόχους υπηρεσιών και τους υπεργολάβους μας που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Εάν διαπιστώσουμε ότι τα δεδομένα σας έχουν υπεξαιρεθεί ή με άλλο τρόπο αποκτηθεί λανθασμένα από τρίτους, θα ενημερώσουμε τόσο εσάς όσο και την εποπτική αρχή (CNIL στη Γαλλία) το συντομότερο δυνατό.

Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες;

Χρήση των δεδομένων από την GROUPE ATLANTIC

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της λειτουργίας του λογαριασμού σας COZYTOUCH. Δεσμευόμαστε να μην τα πουλήσουμε ποτέ χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Με τη συγκατάθεσή σας κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας ενημερώσουμε για τις προσφορές μας, να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με νέες λειτουργίες και προϊόντα, να ζητήσουμε τη γνώμη σας ή απλώς να σας κρατήσουμε ενήμερους για τα νέα και τις προσφορές των εμπορικών σημάτων της GROUPE ATLANTIC. Μπορούμε επίσης να σας στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Atlantic, Thermor και Edesa ή την εφαρμογή COZYTOUCH (νέες λειτουργίες, σεμινάρια κ.λπ.).

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μεταβαίνοντας στην προσωπική σας περιοχή COZYTOUCH.

Οι άλλες τεχνικές πληροφορίες που αφορούν ιδίως τις ρυθμίσεις των συσκευών σας χρησιμοποιούνται για σκοπούς ανάλυσης, για τη βελτίωση των συσκευών μας και της εφαρμογής COZYTOUCH και για να σας προσφέρουμε καινοτόμες νέες υπηρεσίες.

Συνεπώς, η GROUPE ATLANTIC επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • όταν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή
 • λόγω του έννομου συμφέροντος που έχει η GROUPE ATLANTIC να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εάν η GROUPE ATLANTIC έχει συμφέρον να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας που είναι δικαιολογημένο, αναλογικό και δεν θίγει την ιδιωτική σας ζωή) ή
 • στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 

Υπηρεσίες συνεργατών στην εφαρμογή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε συνεχώς περισσότερες δυνατότητες, έχουμε αναπτύξει τις "Υπηρεσίες συνεργατών" στην εφαρμογή COZYTOUCH, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση από το μενού της εφαρμογής. Αυτή η ενότητα σας επιτρέπει να αποφασίσετε αν θα ενεργοποιήσετε ή όχι εσείς οι ίδιοι την υπηρεσία συνεργάτη, και έτσι να ανταλλάξετε δεδομένα με τον συνεργάτη και να αποδεχτείτε τη χάρτα εμπιστευτικότητάς του.

Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν ανηλίκους;

Παρόλο που η GROUPE ATLANTIC δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Σε αυτή την περίπτωση, οι γονείς ή κάθε πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα πρέπει να αποφασίσουν εάν το ανήλικο παιδί τους επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της GROUPE ATLANTIC.

Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο.

Τα γαλλικά δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκυρότητας, της ερμηνείας, της εκτέλεσης ή/και της καταγγελίας και των συνεπειών τους.